KONUS-rapporten

KONUS står for Kartlegging og Oftalmologisk Nasjonal Utredning av framtidig Status. Rapporten har som mål å kartlegge kapasitet, demografi og framtidige utfordringer i oftalmologi generelt, samt norsk øyehelsetjeneste spesielt. KONUS er initiert av styret i Norsk Oftalmologisk Forening.

 

Den store bekymringen til Norsk Oftalmologisk Forening går på kapasitetsutfordringen som vil komme innen eget fagfelt. De viser til at utdanningstakten er for lav til å møte fremtidige behov. Foreningen mener også at antall hjemler og stillinger dekket via det offentlige bør styrkes. Det påpekes at dagens økende kapasitetsbehov i stor grad dekkes inn av importert arbeidskraft, noe foreningen mener er uheldig.

 

Rapporten belyser i liten grad myndighetenes uttalte ønsker om å flytte helsetjenester lenger ned i spesialiseringsgraden. Samhandlingsreformen har som kjent blant annet fokus på muligheter for behandling og oppfølgning nærmere der en bor – ofte da i primærhelsetjenesten (også omtalt som 1. linje helsetjenesten eller kommunehelsetjenesten). Øyelegeforeningen ser for seg mulighet for dette innen diabetesscreening, men nevner ikke andre pasientgrupper.

 

Mer kunnskap om fremtiden får du ved å lese KONUS-rapporten. Mer informasjon om rapporten kan du finne via nettsiden til Norsk Oftalmologisk Forening (Norsk Øyelegeforening). Du kan også laste ned KONUS-rapporten direkte i PDF-format.

 

Norges Optikerforbund tror at optikers kompetanse innen primærhelsetjenesten fremover blir viktigere innen forebygging av befolkningens helse generelt og øyehelse spesielt, optikeren vil få en klarere definert rolle i forhold til pasienthåndtering og det vil bli et økende behov for optikers kompetanse innen habilitering og rehabilitering.

 

Hvis KONUS-rapportens vurderinger er riktige, vil det bli et forsterket behov for øyehelsetjenester i primærhelsetjenesten. Dette er i tråd med myndighetenes uttalte ønske samt at det ikke er gitt noen signaler på en betydelig økning innen utdanning av øyeleger. Utdanningstakten kan endres, men Norges Optikerforbund er ikke kjent med at det er gitt sterke signaler i denne retning. Myndighetene viser i en rapport at antall øyeleger har steget med mer enn 20% de 10 siste år.

 

Norges Optikerforbund er opptatt av optikerens fremtidige rolle som samhandlende helsepersonell, både i forhold til utdanning, opptreden og i kommunikasjon med myndighetene. Optikers kompetanse, gode tilgjengelighet og solide geografiske spredning tjener etter optikerforbundets mening pasienten.