Om Norges Optikerforbund

Norges Optikerforbund er en interesseorganisasjon for norske optikere med formål å bidra til at medlemmene yter samfunnet best mulig synshjelp, og å ivareta medlemmenes faglige utvikling og fagpolitiske interesser.

Formålet søkes realisert gjennom:

 • Å ivareta og videreutvikle den norske optikers posisjon og rammebetingelser som helsearbeider
 • Å opprettholde et kontinuerlig samarbeid med myndigheter, utdanningsinstitusjoner og tverrfaglige organisasjoner
 • Å være et faglig rådgivende organ for medlemmene
 • Å tilby etter- og videreutdanning for medlemmene
 • Å drive informasjonsvirksomhet overfor medlemmene
 • Å arbeide med normarbeid, standardisering og kvalitetssikring
 • Å være orientert om utviklingen av internasjonal optometri

Norges Optikerforbund har fem medlemskategorier med rettigheter og plikter som følger av vedtektene:

 • Som ordinært medlem kan opptas optiker med norsk autorisasjon.
 • Som pensjonistmedlem regnes ikke-praktiserende ordinært medlem som etter folketrygdloven har oppnådd pensjonsalder.
 • Som studentmedlem kan opptas studenter ved studier godkjent av Norges Optikerforbund. Medlemskap i denne kategorien opprettholdes i studietiden og frem til første årsskifte etter avsluttet eksamen.
 • Som assosiert medlem kan opptas optiker som har sitt virke i utlandet og som tilfredsstiller kravene til autorisasjon i Norge.
 • Som passivt medlem kan opptas ordinært medlem som ikke er i lønnet arbeid og som innvilges passivt medlemskap for en periode på 12 måneder.