Alternativ til pasient?

Tidlig på 90-tallet ble betegnelsen klient mye benyttet i optikerbransjen. Klientbetegnelsen ble korrekt endret til pasient mot midten av det samme tiåret. Diskusjonen i forhold til når en er kunde og når en er pasient, kommer opp fra tid til annen. De fleste som er inne i en optisk forretning opplever trolig seg selv som kunder. Sannheten er at de i stor grad er underlagt pasientenes rettigheter.

 
Pasientens rettigheter er sterke og presise. Hvis ikke pasientrettighetene oppfylles begår helsetjenesten kardinalfeil. Kundens retter er i betydelig grad rettet mot kjøps- og salgssituasjon. Slik helsevesenet utvikles vil stadig flere møte helsearbeidere som også tilbyr varer. I ulike prinsippdiskusjoner rundt begrepene pasient og kunde, viser det seg at det skal lite til for at en person skal regnes som pasient i ulike situasjoner der de oppsøker eller tar kontakt med optikerbransjen.

 

Erlend Hem er konstituert redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. I utgivelse nummer 8 for 2013 diskuterer han begrepsbruken i forhold til pasient, klient, bruker og kunde.

 

I første avsnitt kommer Hem med en god definisjon av hva en pasient er. Denne bør lese og forstås av alle som arbeider i optikerbransjen. Definisjonen Hem gir, viser at det å tenke på kunder i en optisk forretning er å balansere på en knivsegg. I nest siste avsnitt begrunner han hvorfor det er utfordrende å bruke andre begreper enn pasient på mennesker som oppsøker helsetjenesten.

 

De fleste som oppsøker optikere oppfatter seg ikke som syke eller pleietrengende. De har sannsynelig ikke et bevisst forhold til at de ut fra en definisjon er pasienter. Ønsket er å bli tatt godt vare på av optikeren. De ønsker god behandling og oppfølgning. Deler av helsevesenet endres og håndterer i større grad menneskene slik optikerbransjen har praktisert over mange år: Vi yter service til pasientene som om de er kunder.

 

Gå inn i tidsskriftet og les Erlend Hems leder i forhold utfordringene med pasientbegrepet.