Helsebarometer: Frykter for synet

For å få en god alderdom og klare seg selv lengst mulig hjemme, mener 8 av 10 at det er viktigst å beholde synssansen. Kantar TNS har presentert Helsebarometeret 2017, som viser at kreft og demens er de sykdommene vi frykter mest.

Et panel stortingspolitikere debatterte helsepolitikk etter fremleggingen av Helsebarometeret 2017. Flere av dem tok opp syn, og optikeres rolle (Foto: Dag Øyvind Olsen)
Avlaste og supplere

To av tre nordmenn mener optikere kan avlaste øyelegene ved å utføre noen av deres arbeidsoppgaver. Det folk flest peker på, er kontroll av grå og grønn stær, og kontroll av barn med synsproblemer.

Eva Fosby Livgard fra Kantar TNS presenterte hovedfunnene fra Helsebarometeret 2017, etterfulgt av innlegg fra ulike interesseorganisasjoner og til slutt politisk debatt med helsepolitikere fra Stortinget.

Kreft er den sykdommen vi frykter mest (46%), etterfulgt av demens (20%). Hjerte- og karsykdommer som flest dør av, er det bare syv prosent som frykter mest. Øyesykdommer er det fire prosent som frykter mest av alt.

Per Kristian Knudsen, daglig leder i Synsinformasjon, la i sin presentasjon vekt på hvor viktig synet er for hver enkelt, og at befolkningen ønsker offentlig finansiering av enkelte optikertjenester. Og ikke minst; optikere kan avlaste leger og øyeleger.

Knudsen pekte på at optikere kommer svært høyt på listen over yrkesgrupper som folk mener kan avlaste legene. Derfor er det viktig å jobbe i en retning som folket og politikerne ønsker, og ikke det motsatte.

Et viktig premiss for å oppnå det, er at enkelte optikertjenester helt eller delvis finansieres via det offentlige. 

– I fremtidens øyehelsetjeneste er optiker en tydelig samarbeidspartner i primærhelsetjenesten, noe som gir spesialisthelsetjenesten mer kapasitet til å ta seg av de avanserte pasientene, sa Per Kristian Knudsen i sitt innlegg.

Han fikk støttende kommentarer fra flere av politikerne:

Kjersti Toppe (SP) sa at det er viktig å ta signalene fra folk når det gjelder oppgavegliding mellom de ulike profesjonene i helsevesenet. Hun tok også opp frykten for å miste synet, selv om man kan leve godt som svaksynt eller blind.

Kristin Ørmen Johnsen (H) tok opp betydningen av å hvor viktig det er å operere mennesker med grå stær, og at det er noe samfunnet faktisk sparer penger på.

Hun poengterte også hvor viktig det er å tilrettelegge for syn og sanser for eldre som en del av det store mantraet i dagens helsedebatt; forebygging.

Forebygging av sykdom er svært viktig, ikke minst som eldrebølgen nå skyller inn over landet, og det blir knapphet på folk innen flere helseprofesjoner.

Kari Kjønaas Kjos (FrP) pekte på at undersøkelsen viser at optikere skal brukes mer. 

– Problemet er at alle profesjoner vil bidra mer, men ingen vil bli fratatt noe. Denne silotenkningen gjør det vanskelig, men jeg håper vi klarer å gjøre noe med denne knuffinga mellom profesjonene, sa Kjønaas Kjos.

Les hovedfunn fra  Helsebarometeret her