Legeforeningen skeptisk til meldeplikt om våpenfare

I en høringsuttalelse til den nye våpenloven argumenterer legeforeningen mot at leger, psykologer og optikere skal pålegges en plikt til å melde fra til politiet når de behandler pasienter som ikke oppfyller helsekravene til å inneha våpen

Legeforeningen mener det er problematisk å innføre en meldeplikt for helsepersonell om pasienter som ikke er skikket til å ha våpen.

I en høringsuttalelse til den nye våpenloven argumenterer legeforeningen mot at leger, psykologer og optikere skal pålegges en plikt til å melde fra til politiet når de behandler pasienter som ikke oppfyller helsekravene til å inneha våpen.Legeforeningen argumenterer delvis prinsipielt mot en meldeplikt som kan få følger for pasient-lege forholdet. Det er et grunnleggende hensyn i helsetjenesten at pasienter skal kunne søke helsehjelp for en tilstand uten å frykte urettmessige sanksjoner, påpeker legeforeningen.

 

Mer om Legeforeningens høringsuttalelse finner du her.

 

Norges Optikerforbund var også høringsinstans. Fagsjef Hans Torvald Haugo sier at det synes fornuftig å innføre krav i forhold til helse. En legeerklæring ved førstegangs søknad om våpenkort sammen med egenerklæring anses som fornuftig i forhold til dagens ordning, men at det vil være uheldig hvis personer lar være å gå til undersøkelse av egen helse, også synet og synsfunksjonen, i frykt for å miste retten til å eie eller bruke skytevåpen. Ved å konkretisere gyldigheten på en helseattest i denne forbindelse, ville samfunnet på en bedre måte vært sikret at personer med våpenkort regelmessig er vurdert av helsepersonell. Nytteverdien av dette må veies opp mot ulempene.

 

Du kan lese hele NOFs høringssvar her.