Leger og øyeleger føler seg presset

Myndighetene ønsker endringer i helsevesenet. Endringene har som mål å øke tilgangen til helsetjenester, gjøre disse bedre, for å behandle flere pasienter. Tiltak er satt i gang, andre planlegges. Reaksjonene har ikke latt vente på

 

Det er lagt opp til at pasienter skal flyttes fra Ullevål til Drammen. Men spørsmålet er om øyeavdelingen i Drammen kan ta i mot disse pasientene.

 

– Det er uforståelig at man planlegger å kutte øyelegestillinger siden pasienter skal flyttes til sykehuset i Drammen fra 1. juli når man vet at de ikke vil være klare til å ta imot nye pasienter før om tidligst ett år. Det verste er likevel at det legges et så voldsomt arbeidspress på øyelegene ved sykehuset at vi er redd for konsekvensene dette kan få, sier Fuglerud på Norges Blindeforbund sin nettside.

 

Høring på ny forskrift

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut en høring for ny fastlegeforskrift. Den inneholder ulike forslag som viser at det er ønskelig med en evaluering av pasientenes oppfattelse av tjenestetilbudet, samt at det blant annet legges opp til mulighet for sterkere føringer fra kommunenes side i forhold til fastlegenes arbeid. Dette blant annet innen avvikling av legevakt.

 

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil utnytte fastlegeordningen bedre. Det skal bli lettere å komme i kontakt med fastlegen. Hun krever at 80 prosent av telefonhenvendelsene skal besvares innen to minutter.

 

Legene er ikke bare positive til forslagene i høringen. Svei Aarseth, leder i Oslo legeforening uttaler seg i gårsdagens Aftenposten. – Vi skal oppsøke og påtvinge oss på pasienter som ikke vil ha noe med fastlegen å gjøre, og så skal vi attpåtil be dem betale for dette. Nei, dette blir vanskelig, sier Aarseth.

 

Via Helse- og omsorgsdepartementet kan en lese mer om forslagene og begrunnelsen for disse. Departementet har tydelig fokus på å sette krav til bedre tilgjengelighet for pasientene til fastlegen sin.

 

Norges Optikerforbund har nettopp mottatt høringen. Styreleder Anne Jervell ønsket ikke i går å uttale seg om denne da organisasjonen ikke har fått satt seg inn i høringen ennå.

 

I nyheten 9. November på optikerne.no der nedskjæringen med inntil 13 personer ved øyeavdelingen ved Ullevål ble kommentert, uttalte Jervell følgende: Norges Optikerforbund ser at det er utfordringer innen øyefaget og at pasienter blir skadelidende på grunn av lang ventetid. Et styrket samarbeid mellom de ulike aktørene i øyehelsetjenesten vil være med å bedre situasjonen.

 

Endringene Helse- og omsorgsdepartementet fremmer nå er en del av den store helsereformen som Samhandlingsreformen representerer. Reformen settes i verk fra nyttår. Norges Optikerforbund har i ulike sammenheng påpekt at synsfunksjonen og problematikk rundt sansetap, og spesielt synstap, samt den kunnskap og kompetanse optikere kan yte i denne sammenheng, er underkommunisert.