Oppgavefordeling i helsevesenet

Det er valgkamp. Diskusjonene er store i forhold til innkjøp av private helsetjenester. Skal pasientene fritt få velge blant offentlige og private tilbydere av helsetjenester? Helseminister Støre kom før valgkampen med sine ti bud der han blant annet beskriver oppgaveglidning og mer fordeling av oppgavene. ”Sykepleierne kan gjøre legens jobb” ble et mantra i media. Nå er flere helseprofesjoner på banen.

 
En fellesnevner innenfor flere områder er at ulike profesjoner mener at de kan være med å avlaste legene i deres travle hverdag. På flere felt er det her tilgangen skorter. Legenes respons på disse initiativene viser at de ikke er like begeistret for dette. Legene mener generelt at det er de som er best skikket til å ivareta pasientenes interesser i forhold til diagnostisering og behandling.

 

Håkon Hjemly er fagsjef i Norsk Radiografforbund. Han skriver i et leserinnlegg at radiografer kan avlaste røntgenlegene. I leserinnlegget beskrives flaskehalser som kan løses opp med en bedre oppgavefordeling mellom profesjonene. Hvis radiografer tyder skjelettundersøkelser og foretar generelle ultralydundersøkelser, kan radiologene få bedre tid til kreftdiagnostikk, ifølge Hjemly. Han beskriver en motstand i forhold til kompetanseheving blant sine medlemmer, blant annet ved at radiologmiljøet ikke gir veiledning i denne forbindelse.

 

Les mer om radiografenes innspill på nettsidene til Dagens Medisin.

 

Farmasøyter er en del av løsningen, sier leder av Norges Farmaceutiske Forening, Tove Ytterbø. Hun beskriver behov for sikrere bruk av medisiner, og at farmasøytene både kan og vil bidra her. Norsk forening for allmennmedisin  er kritisk til et forslag om å innføre IMM-modellen. Integrated Medicines Management (IMM) er en systematisk, tverrfaglig arbeidsmetode for å øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen og forebygge feil i informasjonen om pasientens legemiddelbruk ved inn- og utskriving. Ytterbø poengterer at de vil samarbeide tett med legene for å bedre pasientenes situasjon. Hun er bekymret for alle de som bruker medikamenter på feil måte, medikamenter som ikke skal brukes samtidig og annen type feilbruk av medisiner. Problemet her er dokumentert.Les Ytterbø sitt innspill i Dagens Medisin.

 

Det som er interessant for optikere i denne forbindelse, er at det innen øyehelse er en liknende situasjon. Presset på øyelegene og sykehusene er stort, det er dokumentert at det kommer fremtidige store utfordringer som vil utfordre pasientenes situasjon – uten at øyelegene i utstrakt grad ønsker å benytte optikers kompetanse.

 

I KONUS-rapporten beskrives muligheten for å etablere sentre for oppfølgning av diabetespasienter. Leder i øyelegeforeningen, Hilde Heger, har uttalt at glaukom kan være et område der oppgavefordeling kan være mulig. Men de kommende utfordringene vil trolig kreve mer enn dette.