Tilsynssaker hos Helsetilsynet

Helsetilsynet i fylket fører tilsyn med hele helsevesenet og alle helsepersonell. Ved alvorlige hendelser, orienteres Statens helsetilsyn. Statens helsetilsyn gir reaksjoner til helsepersonell, for eksempel advarsel eller tilbakekall av autorisasjon.

 

Helsepersonell som får en tilsynssak mot seg, tilsendes sakens dokumenter og gis anledning til å uttale seg til saken. I de alvorligste sakene, hvor tap av autorisasjon vurderes, vil helsepersonellet også få tilbud om å møte Statens helsetilsyn. Ved eventuell reaksjon, kan vedtaket påklages. Klagefrist er tre uker og klageinstans er Statens helsepersonellnemnd.

 

Disse tre sakene som nå ligger tilgjengelig, har ulik bakgrunn. Vedtakene har ulik karakter.

 

• Sykepleier har utnyttet en pasients dårlige syn og fått signert testamente på feilaktig grunnlag.

  Vedtak: Tilbakekall av autorisasjon som sykepleier.

 

• Sykepleier har kontaktet pasient privat via digitale medier.

  Vedtak: Begrenset autorisasjon som sykepleier.

 

• Øyelege har kataraktoperert pasient på feilaktig grunnlag.

  Vedtak: Advarsel.

 

Ved å lese utredningen i disse sakene får en godt innblikk i saksgang og forventet oppførsel fra det innklagede helsepersonellets side.