95 autorisasjoner tilbakekalt

Dette er tallene for 2012. Oppførsel som ikke er å regne som forenlig med å være helsepersonell, kan føre til tilbakekalling av autorisasjon. Statens helsetilsyn har ansvaret for å utrede episoder i helsevesenet og deretter reagere ovenfor den det måtte gjelde hvis nødvendig. Advarsel ble gitt i 97 tilfeller der autorisasjonen ikke ble fratatt.

 

Det er nesten en dobling av klagesaker innen spesialisthelsetjenesten i 2012 sammenliknet med året før. Det er nesten en lik fordeling på saker innen psykisk helsevern (46 %) og den somatiske delen (54 %) av helsevesenet. Rusmiddelbruk og tyveri av legemidler er hovedårsaken.

 

32 sykepleierne mistet sin autorisasjon. Legene fulgte så med 29 stykker. Da det er et betydelig større antall sykepleiere enn leger, topper legene statistikken målt mot totalt antall helsepersonell. Ved siden av å frata autorisasjon og gi advarsler, gir Helsetilsynet også reaksjoner.

 

Norges Optikerforbund er ikke kjent med at optikere er fratatt autorisasjon, gitt advarsel eller fått reaksjoner i 2012. Det har vært få behandlede saker relatert til optikere siden 1988, da optikere ble offentlig godkjent helsepersonell.

 

Les mer om Statens helsetilsyns sine reaksjoner mot helsepersonell i 2012 via nettsidene til tilsynet. Her finner du ulike tall og konklusjoner for forrige året.