Husk meldeplikten!

Alt helsepersonell har plikt til å melde fra til barneverntjenesten ved mistanke om vold, overgrep eller omsorgssvikt. Selv om antall bekymringsmeldinger har økt med 60 prosent siste ti år, er det en underrapportering.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)

«Grunn til å tro» utløser plikt hos helsepersonell

En artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening tar for seg både jus og ansvar alt helsepersonell, også optikere, står overfor.

Statens helsetilsyn har konstatert lovbrudd i flere saker som gjelder legers opplysningsplikt til barnevernstjenesten.

For få saker meldes.

Lovteksten sier at Leger og annet helsepersonell har etter helsepersonelloven plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barn blir eller vil bli mishandlet, blir utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt. I slike situasjoner er ikke helsepersonellet bundet av taushetsplikten.

Hver enkelt har en selvstendig plikt til å melde fra, også i tilfeller der flere helsepersonell får kunnskap som tilsier at opplysninger skal gis barneverntjenesten. 

Frykt for å melde uten grunnlag, frykt for å bryte taushetsplikten, redsel for at relasjonen til pasienten eller foreldrene skal bli ødelagt, er alle årsaker til at for få saker meldes inn.

Hvis du mener at det er «grunn til å tro» at et barn du har undersøkt, kan være utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, så meld!

Les hele artikkelen i Tidsskriftet her