Krav til språklig forståelse

Sist uke kom nyheten om at nordisk overenskomst er historie fra 1. februar i år. I forbindelse med dette har vi fått spørsmål om språkkravene endres. Norges Optikerforbund har vært i kontakt med Helsedirektoratet som bekrefter at språkkravene forblir som i dag.

God kommunikasjon med pasientene er viktig for begge parter – både pasient og optiker (Illustrasjonsfoto – Colourbox)

Det stilles krav til muntlige og skriftlige norskkunnskaper for alle helsepersonell som praktiserer i Norge. Helsepersonell med utdanning fra EØS-området må ikke dokumentere norsk språkkompetanse i forbindelse med søknad om norsk autorisasjon eller lisens.

Arbeidsgiver har hovedansvaret for å påse at helsepersonell behersker norsk i tilstrekkelig grad. For helsepersonell med utdanning utenfor EØS gjelder særskilt definerte språkkrav hjemlet i egen forskrift.

Helsetilsynet har fattet flere vedtak relatert til språk. Tilsynet har blant annet sett på Helsepersonellovens §4 når de har kommentert dette: «Evnen til å forstå norsk språk og kunne kommunisere med helsepersonell, pasienter og pårørende er også en forutsetning for å arbeide som lege». Tilsvarende gjelder for optikere.

Pasienter har behov for informasjon og kommunikasjon på et språk de forstår. Pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand, innholdet i helsehjelpen, mulige risikoer og bivirkninger. Optiker skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene. Dette anses nødvendig også for at pasienten skal kunne gi informert samtykke til behandlingen.

Journalforskriften § 7 og Helsepersonelloven § 40 sier at pasientjournalen fortrinnsvis skal skrives på norsk. Dansk og svensk kan benyttes i journalføring i den utstrekning det er forsvarlig. Spesielle ord og uttrykk, som skiller seg vesentlig fra de tilsvarende norske begrepene, bør unngås, forklares eller oversettes, slik at misforståelser eller usikkerhet unngås.