Ny forskrift

Egen forskrift om arbeid ved dataskjerm er historie. Arbeidsgivers plikter og arbeidstakers rettigheter reguleres nå i: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Dette melder Arbeidsdepartementet på sine nettsider. Norges Optikerforbund har undersøkt og fått bekreftet hos Arbeidstilsynet at optikers praksis og rutiner i forhold til databriller skal fortsette som tidligere.

 

NOU 2010:1 ”Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet” tar opp ønskene rundt forenklinger av forskriftene som gjelder i arbeidslivet. Her er hverken optiker, databriller eller dataarbeidsplass nevnt spesifikt. Forskriften som regulerte databriller var likevel en del av arbeidet.

 

Arbeidsdepartementet skriver på sine nettsider:

 

Færre HMS-forskrifter gir bedre etterlevelse

Fra og med 1.1. 2013 er 47 HMS-forskrifter i arbeidsmiljøloven erstattet av seks nye.

Arbeidstilsynet og partene i arbeidslivet har gjennomgått HMS-forskriftene til arbeidsmiljøloven, og Arbeidsdepartementet har erstattet 47 av de gamle forskriftene med seks nye. Målet er å få til en bedre og mer helhetlig struktur og gjøre regelverket mer tilgjengelig. Forskriftene har virkning fra 1. januar 2013


 

Ny gjeldende forskrift som regulerer databriller ligger på lovdata. Det er spesielt paragraf 14-4 som omfatter databriller.

 

Veiledning i forhold til forskriften gis via Arbeidstilsynet sine sider. Ifølge Arbeidstilsynet er intensjonen at praksis og håndtering i forhold til databriller skal være som før. Veilederen er ifølge direktoratet ikke endret, men gjort mer tilgjengelig. Dette betyr at optikere skal forholde seg til databriller som tidligere.

 

Arbeidstilsynet forteller også at det skal utarbeides ytterligere supplerende tekst til de seks nye forskriftene. Hvor mye av innholdet i den forrige forskriften som regulerte databriller, som kommer med i suplementet, kan de ikke si på det nåværende tidspunkt.Norges Optikerforbund vil følge opp saken.