Optikere er en del av løsningen

Midtveistallene fra Norges Optikerforbunds forskningsprosjekt er publisert og viser at optikere bidrar positivt i helsetjenesten. Overlege Martin Ystad ved øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold etterlyser flere øyeleger fordi flere med øyesykdommer forverres i køen. Norges Optikerforbund har pekt på mer bruk av optiker, og er sikrere i sin sak etter at tallene ble kjent.

Det er unødvendig at folk skal stå i kø og miste syn i den grad de gjør i dag. Bedre bruk av ressursene og kompetansen i primærhelsetjenesten vil frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Svaret er oppgavedeling

Siden november 2014 er optikers henvisningspraksis kartlagt. 17 måneder inn i studien er 67 optikere inkludert, og 49 510 synsundersøkelser er registrert. Studien sammenlikner optikers henvisningsdiagnose mot øyelegenes gitte diagnose. 

Tallene viser en diagnostisk enighet i 80 prosent av tilfellene. Dette henvises mest: Katarakt (36 prosent), glaukom (11 prosent) og AMD (syv prosent).

Midtveisresultatene fra Norges Optikerforbunds forskningsutvalg er publisert i Clinical Optometry. Tallene viser at optikere i stor grad bidrar positivt i helsetjenesten. Det er øyelegene optikere henviser mest til. 

Andelen henvisninger er lavere nå enn tidligere. Med mer fornuftig oppgavedeling vil det være mulig å redusere antallet henvisninger ytterligere. Ifølge Norges Optikerforbunds arbeidsplan skal arbeidet for pasientvennlige løsninger prioriteres.

Artikkelen stiller spørsmål om optikere har gode nok rutiner for å følge opp pasientene etter at de er henvist, der optiker ikke mottar noen epikrise. Studien viser at nær en av to henvisninger ikke resulterer i noen epikrise, selv om dette er et lovpålagt krav.

Bruken av diagnostiske medikamenter bør opp, både der det henvises og der det ikke henvises. Norsk Oftalmologisk forening har også etterlyst dette.

Norges Optikerforbund har lenge pekt på at mer og bedre bruk av optikere og et bedre samarbeid i primærhelsetjenesten er fornuftig for pasientene.

– Mulighetene for å lage standardiserte pasientforløp kan gi store gevinster for helsevesenet. Det var et møte ved øyeavdelingen i Tønsberg flere år tilbake der ulike lokale løsninger ble diskutert, men det førte dessverre ikke frem. Dette kunne ha vært med på å dempe presset øyeavdelingen i Vestfold opplever i dag, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Les mer om optikers rolle som samarbeidspartner i helsetjenesten i artikkelen «Survey of referrals and medical reports in optometric practices in Norway: midterm findings from a 3-year prospective Internet-based study». 

Artikkelforfattere er Per O. Lundmark og Knut Luraas

Les rapporten her