Pensjonistene bekymret i Vesterålen og Lødingen

Tilgang til øyehelsetjenester

Optikeren treffer mange pasienter som føler det vanskelig å komme inn til øyelege. Ventetiden hos øyespesialisten oppleves som uholdbar lang for mange. Dette mener pensjonistene i Vesterålen og Lødingen også. – Det er for få øyelege-hjemler i regionen. Vi ber om at man ser på muligheten til å få en bedre dekning, skriver Sigmund Lorentsen i meldingen, på vegne av pensjonistene.
 

European Council of Optometry and Optics (ECOO) har i sin Blue Book oversikt over optiker- og øyelegedekning i ulike Europeiske land. Hvordan er dekningen innen øyehelsetjenester i Norge sammenliknet med andre land?
 

I Sverige, Finland og Norge er øyelegedekningen ganske lik: 1 øyelege per 10000 i befolkningen. Danmark ligger noe lavere. Det europeiske landet med færrest øyeleger er UK (England).
 

Andelen optikere fordeler seg litt annerledes. Danmark har ca 4 optikere per 10000 i befolkningen. I Norge er tallet ca 3, mens det i Sverige og Finland er ca 2,5. I UK (England) er det 3 per 10000 (fordelt på 2 optometrist og 1 optician).
 

Tilgangen til øyehelsetjenester i Norge sammenliknet med land vi ofte refererer til, burde være sammenliknbar ut fra disse tallene ECOO opererer med. Men – tallene tar ikke hensyn til geografi relatert til befolkningstetthet. Vestfold fylke har nesten samme befolkning som Nordland. Antallet øyeleger er nesten likt (det er noen færre i Nordland), men de geografiske forholdene er ikke sammenliknbare!
 

Antallet øyeleger i Norge ligger nært et Europeisk snittnivå. Tilgang til spesialisthelsetjenester styres av Helsedirektoratets etter overtagelse av spesialistgodkjenninger fra 1. november 2011. Vurderinger rundt antall spesialister avhenger av ulike faktorer. Mange ulike helseprofesjoner i Norge velger å vie mer tid i den private delen av tjenestetilbudet kontra den offentlige delen av helsevesenet. Dette påvirker kapasiteten, også innen øyehelse.
 

Det synes klart at optiker ut fra kunnskap, geografisk spredning og tilgjengelighet av mange i oppfattes som en naturlig part i organiseringen av øyehelseoppfølgningen i Norge – på ulike plan og innen ulike oppgaver. I England, der andelen øyeleger er lavere enn i Norge og tilgangen er dårligere, har myndighetene valgt å gi optometrien et større definert samfunnsansvar enn hva som er vanlig i for eksempel de nordiske landene. Uansett fremtidige roller i helsevesenet vil det være viktig at øyeleger og optikere samarbeider godt og fornuftig til pasientenes beste.
 

Les artikkelen om pensjonistene i Nordland ved å klikke her

Ønsker du å diskutere tema på Optometriforum klikker du her