Spør helseministeren

Helsepolitiker og stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) har sendt spørsmål til Helse- og omsorgsminister Bent Høie om hvordan han ser på bruk av optikers kompetanse i forhold til å styrke øyehelsetilbudet i befolkningen, og sørge for en god arbeidsdeling mellom optikere og spesialisthelsetjenesten.

Hans Torvald Haugo (t.v) og Per Kristian Knudsen i Norges Optikerforbund har deltatt i flere høringer for Stortingets helse- og omsorgskomite, der de har satt optikers kompetanse på agendaen. (Foto: Dag Øyvind Olsen).
Ser optikernes kompetanse

Norges Optikerforbund har møtt Ruth Grung (AP) på Stortinget i åpne høringer og i forbindelse med andre politiske debatter. Hun har vært aktiv og stilt spørsmål om mulighetene som ligger i å bruke optikers kompetanse. Grung har som politiker blant annet vært opptatt av barns prestasjon i skolen og helsevesenets rolle i å sørge for god skolegang.

I spørsmålet til helseminister Høie viser hun til at barn og unge, eldre, sam mennesker med synsrelaterte komplikasjoner, har et særlig behov for øyehelsetjenester. Grung viser også til at øyelegene i spesialisthelsetjenesten er presset på kapasitet.

Norges Optikerforbund mener at mer bruk av optiker er nødvendig for å sikre fremtidig tilgang til gode øyehelsetjenester. Det ligger en solid samfunnsgevinst i oppgavedeling i øyehelsefeltet og å utvide optikers rolle. Grung viser i sitt spørsmål til at forbundet har foreslått for Stortinget at samfunnet må se på mulighetene for å dekke kostnader for kontroll og behandling hos optiker.

– Det er svært gledelig at Ruth Grung har forstått utfordringen som ligger i at øyehelsekapasiteten er presset, og at hun samtidig ser muligheter i å vise til optikeren. Det er flere politikere som de siste årene har vært svært positive til optikeren, men Grung er den første til å spørre helseministeren direkte om dette, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Haugo deler Grungs syn på at en ordning der optikerkapasiteten utnyttes bedre og mer fornuftig enn i dag, vil sørge for at flere får øyehelsehjelp til rett tid – og at personer med de alvorligste behovene sikres bedre tilgang til øyelege. Et bedre samarbeid på tvers i primærhelsetjenesten vil frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

Helseminister Høie har nå noen dager på å svare. Norges Optikerforbund ser frem til å høre hva ministeren mener om bruk av optikers kompetanse.

Les spørsmålet til helseminister Høie her