VALG: Optikere kan gjøre mer

To uker før valget sendte Fagtidsskriftet Optikeren skriftlige spørsmål til alle de politiske partiene på Stortinget om syn, knyttet til temaene fallulykker, barn og oppgavefordeling blant helsepersonell. Svarene tyder på at politikerne ønsker at optikere skal gjøre mer.

Mandag er valgdag (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Tverrpolitisk velvilje 

I politiske høringer på Stortinget og i debatter, som under Arendalsuka, er politikerne samstemte: Optikere har en viktig rolle i samfunnet. En rolle som i mange tilfeller kan utvides med flere oppgaver og bedre samhandling med både kommunalt helsepersonell og spesialisthelsetjenesten.

Tre skriftlige spørsmål ble sendt til partienes stortingsgrupper. Det har kommet svar fra følgende partier: Høyre, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet MDG og Rødt. 

Her er spørsmålene og deler av svarene, vi har tatt med utdrag av svarene med hovedvekt på optikers rolle:

Hvordan ønsker partiet at kommunene skal følge opp regjeringens nullvisjon for fallulykker, og hvordan kan lokal optiker bidra?

HØYRE: De fleste opplever endringer i synet med alderen. Lokal optiker kan bidra ved undersøkelse av øyehelsen til sine eldre kunder, og gi god veiledning og hjelpemidler.

MDG: Samarbeid mellom kommuner/offentlige institusjoner og optikere kan bidra til å avdekke endret synsfunksjon hos eldre, enten de er hjemmeboende eller på institusjon, og sikre at de raskere får hjelp til synskorrigering, rett belysning og annen hjelp som kan bidra til å redusere risikoen for fallulykker.

RØDT: Det er viktig at alle som opplever synstap, får rask og riktig rehabilitering slik de har rett til etter folketrygdloven, og at hjelpemiddelsentralene sammen med den enkelte sikrer riktig belysning i hjemmet. Briller og kontaktlinser bør dekkes av det offentlige. Også optikerbesøk bør være en del av det offentlige helsetilbudet og fastlegene bør henvise sine pasienter til optiker når deres pasienter begynner å få utfordringer med synet.

Hva vil partiet gjøre for å legge til rette for å sikre at synsvansker hos barn og unge oppdages tidlig?

HØYRE: Helsestasjons- og skolehelsetjenesten kartlegger synet hos barn og unge etter gjeldende retningslinjer. Disse retningslinjene oppdateres når det foreligger ny kunnskap. Helsedirektoratet har startet et arbeid med å gjennomgå retningslinjene for synsundersøkelse hos barn og unge.

MDG: Som et forebyggingsparti er det viktig for oss med tidlig innsats. Samarbeidet mellom lærere, barnehagelærere og helsepersonell for barn må styrkes. Økt samarbeid mellom skolehelsetjenesten og optikere kan sikre tidlig hjelp for barn med synsvansker.

RØDT: Kontroll hos optiker bør være en del av det offentlige helsetilbudet. Dersom det mistenkes at barn har nedsatt syn, bør disse henvises til optiker eller øyelege. Det er viktig at barn med nedsatt syn får riktige briller, hjelpemidler og habilitering. Også helsesykepleiere både i skolehelsetjenesten og ved fireårskontrollen bør kunne henvise til optiker og øyelege dersom det er grunn til å tro at barnet har nedsatt syn.

Hva vil partiet gjøre for å sikre bedre oppgavefordeling mellom optikerne og spesialisthelsetjenesten på øyehelsefeltet?

HØYRE: Høyre vil avlaste spesialistene ved å la optikerne få overta flere oppgaver.

MDG: For MDG er det viktig med en tydelig grenseoppgang mellom hva som kreves av ulik kompetanse for forskjellige oppgaver for å sikre en god arbeidsfordeling mellom ulike faggrupper. Vi mener også at private aktører kan være et nyttig supplement til den offentlige helsetjenesten. Private aktører kan i mange tilfeller ta på seg oppgaver som gjør det lettere for for eksempel spesialisthelsetjenesten å fokusere på utfordringer som krever større fagmiljøer. 

Arbeiderpartiet har valgt å komme med en samlet uttalelse på alle spørsmålene:

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har løftet øyehelse som en utfordring, særlig for barn og unge, eldre og mennesker med sykdommer som øker risiko for øyesykdommer. Vi har uttrykt bekymring for lange ventetider og kapasitetsutfordringer hos privatpraktiserende øyeleger og ved sykehusenes øyeavdelinger.

For en tid tilbake utfordret vi ministeren til å se på muligheten for å ta i bruk kompetansen til optikere som en del av å styrke øyehelsetilbudet til befolkningen og sørge for en god arbeidsdeling mellom optikere og spesialisthelsetjenesten.