Ekstra tiltak for elever som sliter

Det skal bli en lovpålagt plikt for skolene å sette inn ekstra tiltak for elever som sliter med lesing, skriving og regning. Norges Optikerforbund påpeker i et høringssvar at synsfeil kan gi problemer i skolehverdagen. Derfor er bred utredning viktig.

Lovforslaget vil gjøre det bedre for barn som sliter i skolen (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Endringer i opplæringsloven og friskoleloven

Norges Optikerforbund er positive og støtter prinsippet i lovforslaget om bedre oppfølging av barn som strever i skolen (1.-4. klasse), og at de skal få bedre tilrettelagt undervising.

I et høringssvar til Kunnskapsdepartementet påpeker NOF imidlertid at pedagogiske utfordringer og helseproblemer kan henge sammen. 

Synsfeil kan gi problemer i skolehverdagen, og Norges Optikerforbund ønsker at barn som fungerer dårlig i skolen skal utredes på et bredt grunnlag av flere instanser samtidig.

«Grundig undersøkelse av synsfunksjonen bør inn som et element i en utredning av en elev som ikke har forventet progresjon» skriver NOF i sitt høringssvar til departementet.

NOF mener det er viktig med en skikkelig utredning, før forsterket pedagogisk innsats iverksettes. Det kan være verdiløst hvis ukorrigerte synsfeil er hovedårsak eller medvirkende årsak til problemene.

I sitt høringssvar har Norges Optikerforbund kommet med konkrete forslag til endringer av lovteksten, ved å legge inn «utredning» som et tillegg til «intensiv opplæring». Dessuten mener NOF at skolene må se ut over leverandører av kommunale tjenester når det gjelder utredning – og inkludere både fylkeskommunale, statlige og private aktører.

Hele høringssvaret fra Norges Optikerforbund kan du lese her