Legemiddelreklame – ikke til å stole på

I siste nummer av Tidsskrift for Den norske legeforening kan vi lese om hvordan reklamemateriell sendt til allmennleger ikke er i tråd med forskrift om reklame for legemidler. Optikerbransjen påvirkes også av reklame. Bør klinikeren ut fra denne studien ha et konservativt syn på innholdet i den informasjonen leverandørene i optikerbransjen gir?

 
Totalt 294 reklameforsendelser var med i studien. 77 ulike preparater ble omtalt i disse. Til sammen ble 191 litteraturreferanser fulgt opp.

I reklameforsendelsene som ble gjennomgått, ble det identifisert 261 påstander som krevde dokumentasjon. Nesten halvparten av disse ble vurdert til ikke å være i overensstemmelse med reklameforskriftene, inklusive 15 påstander (6?%) som var direkte gale. 7 % av litteraturhenvisningene var ikke sporbare.Studiet kommer derfor med en klar konklusjon: Skriftlig legemiddelreklame fremstår derfor som en uegnet kilde for faglig oppdatering.

Nå finnes det ikke liknende studier innen optometrirelatert reklame. Men studiet hentyder at optikere, på samme måte som leger, bør vurdere den informasjonen en mottar som reklame med en sunn skepsis. Som studiet viser – vil det være fornuftig å søke seg frem til kildene, ikke bare stole på reklamen.

Les mer om studiet i Tidsskiftet.