Møte med studentene

På vegne av bransjen har NOF og SI arrangert møter med studentene. Det har vært tradisjon i mange år. I går ble 2. og 3. klasse invitert for å lære mer om bransjen, hva bransjen gir av muligheter, hva bransjen krever av de kommende optikerne og hvilke lover og regler som regulerer et arbeidsforhold.

På lik linje med optikere liker studenter soft-is i pausen! (Illustrasjonsfoto: Hans Torvald Haugo)

Faste rammer

Fra i år av har styrene i NOF og SI bestemt at førsteklasse skal møtes så raskt som mulig etter skolestart. 2. og 3. klasse skal ha sine informasjonsmøter onsdag for styremøtene som avholdes i november. Innholdet i møtene er også revurdert, endret og tilpasset dagens situasjon. I år har fagsjef Hans Torvald Haugo hatt ansvaret for møtene. Advokat Trygve Nodeland er hovedforedragsholderen for 3. klasse.

 
Det er viktig å bli ønsket velkommen i en bransje som vår. Dette var fokuset når 1. klasse ble møtt tidlig i høst. Informasjon om hva bransjen er, hvor vi er, hvilke aktører som berører bransjen og hva vi som bransje krever av disse kommende optikerne var elementer i det første møte med våre nye kollegaer.

 
Andreklassestudentene har mer føling på bransjen. Likevel var det i foredraget viktig å fortelle om at bransjen setter krev til faglighet og personlige egenskaper. Mange av studentene er opptatt av lønnsforhold – og det ble forklart at verken NOF eller SI sitter med oppdatert kunnskap om hva en kan forvente seg i lønn som nyutdannet. Personlige egenskap, kvalifikasjoner, arbeidsoppgaver, ansvar, endringsdyktighet og tilpassningsmulighet samt geografisk hvor en velger å jobbe – er klart med på å avgjøre lønnsnivå.

 
De som går i tredje er i ferd med å nærme seg arbeidslivet. Advokat Trygve Nodeland kunne med solid kunnskap informere om arbeidslivets krav og plikter. Det ble blant annet snakket en del om arbeidsgivers styringsrett som gir muligheter til å frata og pålegge arbeidstakeren arbeidsoppgaver. Han informerte at arbeidsmiljøloven og ferieloven er de lovverk som oftest påvirker en arbeidstakers dagligliv. Trygdeloven, likestillingsloven og andre lover kan i visse tilfeller brukes i arbeidslivet – men i en annen grad i forhold til de overnevnte. Tariffavtaler og overenskomster gjelder der disse avtales samt at arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er organisert. Utover dette vil rettspraksis og avgjørelser i arbeidsretten være retningsgivende. Sammen med alt dette vil selve arbeidsavtalen skrevet mellom partene være viktig.

 
Når det ble spørsmål rundt arbeidsgivers styringsrett, er Nodeland klar på at arbeidsgiveren har rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidsoppgavene som utføres. Dette skal skje på en rimelig måte og er noe arbeidstakeren må akseptere.

 
Noen oppvakte hoder kom med problemstillingen: Hva hvis arbeidsgiver pålegger optiker ikke å måle øyetrykk eller ikke vurdere fundus? I forhold til denne problemstillingen sier Nodeland at en som optiker og den profesjonelle part har et selvstendig ansvar for å utføre arbeidet til pasientens beste og ut fra de lover, regler og normer som gjelder faget. Her har optiker et ansvar og en plikt som skal følges opp.

 
I eventuelle saker vil det som oftest være slik at Helsetilsynet vil opprette sak mot den enkelte optiker, hvis det ikke er snakk om ren rutinesvikt som kan pålegges bedriften. Nodeland bruker en enkel terminologi fra tv-serien ”Bøllen og blondinen” der blondinen som eier av firmaet sier: ”Jeg eier firmaet. Jeg bestemmer hva som skal gjøres og hvordan det gjøres”. Dette har arbeidsgiver rett til, men optiker skal påse å følge de lover og regler som gjelder som helsepersonell.