Prioriteringsveileder ved øyesykdommer

Helsedirektoratet har laget prioriteringsveiledere for 32 spesialistområder, også øyesykdommer. Veilederne dekker 75 – 80 % av henvisningene innen fagområdet de omhandler. Kunnskap om disse gir optikere bedre forståelse for øyelegens håndtering av sendte henvisninger.

 


Prioriteringsveileder innen øyesykdommer er et stort dokument. Veiledertabellen fra side 27 og utover er enkel og informativ. Optikere bør gå i gjennom og se hvordan prioriteringene av ulike tilstander endres i forhold til alvorlighetsgrad. Dette viser at øyelegene som skal vurdere henvisninger har behov for god og adekvat informasjon i sine henvisninger, da de er forpliktet til å prioritere pasienter opp mot hverandre.


 

Prioriteringsveilederne skal bidra til at pasienter vurderes og prioriteres likt.

 

Pasientrettighetsloven slår fast at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten dersom ”pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt”.

 

Prioriteringsforskriften utdyper dette ved at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når:• pasienten har et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes

• pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen

• de forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt

 

Disse tre vilkårene må være oppfylt for at en pasient skal ha rett til nødvendig helsehjelp. Pasienten gis derved forrang i forhold til andre som også vurderes å ha behov for spesialisthelsetjenester, men med lavere prioritet. De pasientene som blir tildelt rett til nødvendig helsehjelp, skal få en frist for når faglig forsvarlighet krever at helsehjelpen senest skal starte.

 

Enhver pasient som henvises til spesialisthelsetjenesten har rett til å få helsetilstanden vurdert innen maksimalt 30 virkedager. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom bør det være en maksimumsfrist på 15 dager. For barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet er fristen 10 virkedager.Les mer om prioritering på Helsedirektoratets nettside.